Könyvtár

Új kiadványokA kiadványok megvásárolhatók illetve megrendelhetők az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet Könyvtárának elérhetőségein.


Schweitzer Ferenc: Tanulmányok a geomorfológia, a geokronológia, a hidrogeográfia és a Marskutatás területéről. Budapest, MTA CSFK FTI, 2017. 236 p. 2000 Ft (Elmélet - módszer - gyakorlat; 73.)
MEGJELENT!

Az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet legújabb, vélhetően széles érdeklődést kiváltó kiadványában a szerző magas szakmai színvonalon, ugyanakkor közérthető módon tárja az Olvasó elé több évtizedes felszínalaktani, földtörténeti és vízföldrajzi kutatásainak legfontosabb eredményeit.
A kötet tanulmányai számos, a geográfusokat régóta foglalkoztató izgalmas kérdésre adnak választ: Milyen természeti tényezők alakították hazánk felszínét az elmúlt 8-10 millió év során? Miként változott és nyerte el mai formáját a Kárpát-medence folyóhálózata? Hogyan nézhetett ki az egykori Aquincum ősföldrajzi környezete? Mikor és milyen folyamatok hatásaként jöhetett létre a Kárpát-Pannon-medencében sivatagi környezet? Nagy folyóinknak melyek azok a legfőbb tulajdonságai, amelyek figyelembe vétele nélkül nem valósítható meg egy hosszú távon is hatékony árvízvédelem? Egy Budapest feletti árapasztó-csatorna megépítésével megvédhető-e a főváros a jövőben fenyegető dunai árvizektől? Vajon léteznek-e bizonyítékok a víz, valamint az élet legkezdetlegesebb formáinak jelenlétére a Marson?
A tanulmánykötet írásai nem csupán legégetőbb környezeti gondjainkra hívják fel a figyelmet, hanem megoldást is kínálnak számos, sokunkat - akár már a közeljövőben - fenyegető természeti katasztrófa megelőzésére. A kötet online is elérhető.Dávid Karácsonyi, Károly Kocsis, Zsolt Bottlik eds. Belarus in maps. Geographical Research Institute CSFK MTA, Budapest, 2017. 194 p. 3000 Ft
MEGJELENT!

The Republic of Belarus, one of the larger European successor states of the Soviet Union, first appeared on the political map of Europe in 1991. Even today, Belarus is barely known to many European citizens, and the sporadic information provided by the media is not always free of bias. Several factors, however, indicate that Belarus deserves greater attention. The country lies in the buffer zone between two huge cultural realms that have clashed several times during recent centuries, leaving a lasting impact on the people, landscapes and heritage of the region. Belarus remains a transit country of geopolitical importance: viewed from Russia it is a window to the western part of Europe, while looking from the other side it is a gateway to the East. Belarus is also a country in transition, seeking its own development by means of a unique economic model that is based on the political and economic power of a centralized state. So far, Belarusian model has proved remarkably successful.
Recognizing the need to provide a factual, up-to-date and comprehensive overview of Belarus for both the scientific community and the broader public, Hungarian geographers commenced a complex research program in close co-operation with fellow geographers in Belarus. The result of their collaborative efforts is this atlas, which constitutes a further addition to the "in Maps" series initiated by the Geographical Institute of Hungarian Academy of Sciences in 2005. Like its predecessors, Belarus in Maps combines the features of a book and an atlas. The ninety-eight full-color maps and diagrams are complemented by authoritative explanatory texts written by a distinguished team of contributors from both countries. Beyond the usual topics of physical and human geography, separate chapters address issues of specific importance for Belarus, offering insights into the ethnic processes that led to the emergence of the Belarusian nation, the background to the Belarusian economic model, and the lasting impact of the Chernobyl disaster.
Available in both printed and electronic form, Belarus in Maps is destined to serve as an abundant source of information about the country and as a standard reference work for many years to come. The atlas may also function as a kind of "business card" for Belarus, familiarising people around the world within this fascinating young country. A kiadvány megtekintése az atlaszsorozat bemutató oldalán.Porviharok és a hullóporos eredetű üledékek jelentősége környezetrekonstrukciókban és recens környezeti folyamatokban. MTA CSFK FTI, 2017. 252 p. 1500 Ft (Elmélet - módszer - gyakorlat; 72.)
MEGJELENT!

A szél által légkörbe juttatott porszemcsékkel és azok kiülepedése után felhalmozódott finomszemcsés, úgynevezett hullóporos eredetű üledékekkel kapcsolatos vizsgálatok a környezeti kutatások homlokterében állnak. Az eolikus por mennyisége érzékenyen reagál az éghajlati változásokra, így az akkumulálódott poranyag fizikokémiai tulajdonságai is mind tükrözik a felhalmozódásukkor uralkodó környezeti viszonyokat. Éppen ezért használjuk a legismertebb, hazánk területének is csaknem felét borító hullóporos löszsorozatokat előszeretettel a paleoklimatológiai rekonstrukciók során. A kérdéskör bonyolultságát mutatja, hogy vizsgálatok során számos tudományterület eredményeinek felhasználására van szükségünk, hogy a folyamatokat rendszerként elemez-hessük (pl. a kőzetliszt-méretű szemcsék kialakulásának földtani folyamatai; a porviharokat eredményező szinoptikus meteorológiai viszonyok és légtömegek mozgáspályáinak, trajektóriáinak elemzése; az ásványi por biogeokémiai ciklusokban betöltött szerepe; éghajlatmódosító folyamatok kölcsönhatásai; antropogén hatások stb.).
A földrajzi gondolkodásmód szintetizáló jellege alapjaiban szükséges azoknak a tér- és időbeli kereteknek az egységes kezeléséhez, melyeket figyelembe kell vennünk munkánk során; a néhány mikron átmérőjű ásványi szemcséktől a több tízezer kilométer távolságokra eljutó légtömegekig (~10-6-107 m); a néhány órás, napos porviharos eseményektől indulva a földtörténeti múltban évmilliós ciklusokig (~10-3-106 év), kiegészítve ezt még a jövőre vonatkozó modellekkel. A számos nagyságrendet átölelő dimenziók az egységként történő kezelésének és elemzésének az igénye teszi ezt a kérdéskört a mai modern földrajztudomány egyik legérdekesebb és legizgalmasabb problematikájává. A Kiadvány megtekintése az MTA Könyvtár és Információs Központ REAL repozitóriumában.Tiner Tibor - Viczián István : Közlekedésbiztonsági kockázatok a településkörnyezetben. Budapest, MTA CSFK FTI, 2016. 186 p. 2000 Ft (Elmélet - módszer - gyakorlat; 71.)

A Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézetében már az 1980-as évek óta kiterjedt kutatások folynak a különböző ipari, kereskedelmi és infrastrukturális nagylétesítmények biztonságos működtetését és településkörnyezetük állapotát veszélyeztető természeti és társadalmi ererdetű veszélyforrások feltárására. A 2012-től már az MTA CSFK tagintézményeként működő kutatóhelyen a 2000-es évektől különösen felértékelődtek az ilyen tematikájú kutatások, amelyeket messzemenően indokol a társadalom környezetérzékenységének folyamatos növekedése.
Könyvünk a tudományos érdeklődésben hosszú időn át háttrébe szoruló közlekedési eredetű veszélyforrások földrajzi térben való megjelenésével, valamint a belőlük eredő településkörnyezeti ártalmak és károk lehetséges bekövetkezésének kockázatával foglalkozik. A kötet egyfelől megismerteti az olvasókat a hazai közúti, vasúti, vízi és légi közleledési veszélyforrásokkal, valamint a létükből fakadó településkörnyezeti károk kockázataival. Másfelől felhívja a figyelemt arra, hogy a közlekedési eredetű veszélyek térszerkezeti jellemzőinek feltárására irányuló kutatások stratégiai szerepet játszhatnak a balesetek településkörnyezetet fenyegető következményeinek megelőzésében és a keletkező károk mértékének csökkentésében.Kocsis Károly - Tátrai Patrik (szerk.): A Kárpát-Pannon-térség változó etnikai arculata = Changing ethnic patterns of the Carpatho-Pannonian area. Budapest, MTA CSFK FTI, 2015. 35 p. + 11 térk. Harmadik kiadás. 3500 Ft

A kötet a Kárpát-Pannon-térség változó etnikai arculata című térképgyűjtemény harmadik, frissített, bővített, átdolgozott, georeferált és CD-melléklettel ellátott kiadása. A kiadvány a települések szintjén mutatja be az etnikai, vallási, kulturális tekintetben egyedülállóan sokszínű Kárpát-medence és szomszédsága etnikai viszonyainak változását.
A magyar és angol nyelvű kötet három szerkezeti egységből áll. A főtérképen népességarányos kördiagramok érzékeltetik a a térség - legfrisebb népszámlálási adatokra alapozott - etnikai viszonyait. A melléktérképeken az etnikai térszerkezet változásai láthatók tíz időpontban (1495, 1784, 1880, 1910, 1930, 1941, 1960, 1990, 2001, 2011). A mű harmadik egysége a térképmagyarázó szöveg, amely az elmúlt fél évszázad etnikai folyamatait vázolja a vizsgált területen.
Jelen kiadvány egységében ábrázolja a Kárpát-Pannon-térség korábban csak részletekben, országonként bemutatott régióit, így az olvasó az egyes térképeken összesen mintegy 30 ezer település etnikai adatait böngészheti. Tovább a teljes szöveghez...
Tiner Tibor : A magyarországi távközlés fejlődésének történeti térpályái. Budapest, MTA CSFK FTI, 2014. 183 p. 2000 Ft (Elmélet - módszer - gyakorlat ; 70.)

A könyv a 20. század utolsó évtizedeiben az informatikával integrálódott távközlési ágazat magyarországi fejlődésének területi folyamataival, e folyamatok társadalomföldrajzi jellemzőivel és területi hatásaival foglalkozik. Azon túl, hogy sokrétűen tekinti át a tématerület kutatásának nemzetközi és hazai tudományos előzményeit, részletekbe menően tárgyalja a távközlési ágazat főbb technikai, technológiai, társadalmi-gazdasági és tértudományi kérdéseit, megkísérelve azok jelentős részének megválaszolását.
Olyan kérdésekre is választ kapunk a könyvből, mint pl. hogyan történik az információ áramlása a térben, mi jellemzi a távközlési innovációk térbeli terjedését, milyen kölcsönkapcsolat működik a távközlés és a közlekedés között stb. Külön fejezetben olvashatunk a telekommunikációnak a városfejlődésben betöltött szerepéről, valamint a távközlés fejlesztés dinamizmusa és a regionális fejlődés közötti főbb összefüggésekről. A kötet gerince a magyarországi távközlés meghatározó történelmi fejlődési korszakainak és a folyamat földrajzi sajátosságainak bemutatása és kritikai értékelése. E folyamatban kitüntetett szerepe volt Budapestnek, amely az elmúlt közel másfél évszázadban döntő hatással volt a fővárosi agglomeráció távközlési térszerkezetének alakulására.
Izgalmas része a műnek a mobiltelefonok magyaroszági terjedésének, a mobiltelefon-ellátottság hazai térszerkezeti sajátosságainak bemutatása három, egymástól lényegesen eltérő településtípus (agglomerációs kisvárosok, alföldi középfalvak, dél-dunántúli aprófalvak) példáján. Végül nem hiányozhat e tartalomgazdag könyvből a hazai mobilkommunikációhoz kötődő szolgáltatások néhány területi-települési sajátosságának bemutatása, amelyet a szerző a budapesti agglomeráció településeinek példáján keresztül tár az olvasó elé. Tartalomjegyzék letöltéseKatalin H. Kérdő - Ferenc Schweitzer (eds.): Aquincum : ancient landscape - ancient town. Budapest, Geographical Institute, RCAES MTA. 2014. 188 p. 5250 Ft (Theory - Methodology - Practice ; 69.)

Geomorphological-paleoenvironmental studies supporting archeological excavations and investigations are to be considered a new trend within the broader sphere of studies on environment and geomorphology. By publishing the latest achievements of researchers of this kind carried out on the territory of Aquincum and in its wider surroundings this book may equally reckon on the interest of professional circles and inquiring audience.
Therefore the publication of such a volume of somewhat unusual character is welcome. The project could be completed as a result of the close cooperation of two important branches of studies, notably geography and archeology. They both have long lasting traditions in our country and on this occassion were represented by two prominent institutions, the Geographical Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences, and the Aquincum Museum of the Budapest History Museum. Their contribution has made possible the publication of this book. The studies were aimed to clear up the role of those natural factors which exerted a profound influence of the development of the settlement structure during the Roman Period. Romans had a special ability to realize advantages provided by geomorphological characteristics and they had made a good use of natural waters, flood-plain surface features and parent rocks for their creativity.
The volume is also deemed as a pioneering work with regard to the richly illustrated presentation of geological, geographical and other natural features exposed in several places in the course of archeological excavations. A short summary shows the most important objects of the Roman Period related to natural endowments and traces of activities of the time leading to environmental transformation. Tartalomjegyzék letöltéseKocsis Károly - Tátrai Patrik (szerk.): A Kárpát-Pannon térség változó etnikai arculata = Changing ethnic patterns of the Carpatho-Pannonian area. Budapest, MTA CSFK FTI, 2012. 27 p. + 10 térk. 3500 Ft

Az OTKA támogatásával, az MTA CSFK Földrajztudományi Intézetében (egy közel negyed évszázadnyi előzetes kutatás eredményeként) elkészült és a Honvédelmi Minisztérium Térképészeti K.N.Kft. által kinyomtatott atlasz a Kárpát-medence és szomszédsága, tehát a közel félmillió km 2 kiterjedésű, 60 millió lakosnak otthont adó, 12 országot érintő Kárpát-Pannon-térség népessége etnikai arculatának fél évezredes változását mutatja be települési részletességgel. A több mint 34 ezer városra, községre, 9 történelmi időpontra (1495, 1784, 1880, 1910, 1930, 1941, 1960, 1990, 2001), továbbá településenként és időpontonként kb. 12-14 etnikumra vonatkozó hatalmas adatbázis tette lehetővé a fentiekben említett etnikai atlasz összeállítását, mely három szerkezeti egységből áll. Az 1:500.000-es méretarányú főtérképen népességarányos kördiagramok érzékeltetik az ezredforduló népszámlálási adatokra alapozott etnikai viszonyait. Az 1:2.200.000-es méretarányúmelléktérképeken az etnikai térszerkezet változásai láthatók kilenc időpontban (1495, 1784, 1880, 1910, 1930, 1941, 1960, 1990, 2001). A mű harmadik egysége a magyar és angol nyelvű, táblázatos formában a legutóbbi (2011-es) népszámlálások ismert adatait is magában foglaló térképmagyarázó, amely az elmúlt fél évezred etnikai földrajzi folyamatait vázolja. Bővebben...


Kondor A. Cs.: Téralkotó normák és a területi szabályozás. Budapest, MTA CSFK FTI, 2012. 159 p. 2000 Ft (Elmélet - módszer - gyakorlat ; 68.)

A mű a Magyarországon még szinte ismeretlen kritikai földrajzi irányzat, a legal geography eredményeire építve a normák és a tér viszonyrendszerét tárgyalja, valamint kísérletet tesz a területi folyamatok és szabályok kapcsolatának, a területi szabályozás lehetőségeinek és korlátainak feltárására. A könyvben összefoglalt kutatások igyekeznek választ adni arra, hogy milyen normatív viszonyok hozzák létre és alakítják a társadalommal összefüggő földrajzi teret és a területi folyamatokat, valamint melyek lehetnek azok az eszközök, amelyek segítségével a területi egyenlőtlenségek kezelhetők. A legal geography és a cselekvéselmélet eredményeinek felhasználásával, az ezekből levont logikai következtetések segítségével, valamint az esettanulmányokban bemutatott példák elemzésével igazolható a kezdeti hipotézis: a normák téralkotók, a tér, azon belül a földrajzi tér a különböző szabályok által meghatározott, nem különíthető el egymástól a normatív és a területi dimenzió. A jogi és a jogon kívüli szabályozórendszerek teret létrehozó és alakító tulajdonságuknál fogva meghatározzák a térszerkezetet.

A könyv célja ezek alapján annak feltárása, hogy a normák, azon belül a jogszabályok milyen mértékben képesek alakítani a társadalom és a gazdaság területi folyamatait, másrészt igyekszik felvázolni a globalizáció keretei közötti hatékony területi szabályozás szükségességét és lehetőségeit. A munka a térelmélettel és a földrajzi tér mibenlétével foglalkozó kutatók mellett elsősorban a terület- és településfejlesztés szakemberei számára fogalmaz meg következtetéseket, a tudományos szférából a gyakorlat felé közvetít adaptálható gondolatokat. Tartalomjegyzék letöltése


Schweitzer F. (szerk.): Katasztrófák tanulságai : stratégiai jellegű természetföldrajzi kutatások. Budapest, MTA FKI, 2011. 195 p. 3000 Ft (Elmélet - módszer - gyakorlat ; 67.)

A katasztrófák általában nem szándékosan, hanem véletlenül, spontán következnek be, ám a legtöbbször kapcsolatba hozhatók emberi mulasztásokkal és az előrelátás hiányával. Ahhoz, hogy a természeti eredetű vagy emberi gondatlanság nyomán bekövetkező elemi csapások várható hatásaira felkészülhessünk, ellenük hatékonyan védekezhessünk, fenyegetésük idejének és helyszínének minél pontosabb feltérképezésére és lehetőség szerinti előrejelzésére van szükség.

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet - más hazai földtudományi kutatóhelyekkel karöltve - évtizedek óta hatékonyan foglalkozik a magyarországi árvizek, a felszínmozgásos folyamatok (földcsuszamlások, bánya- és folyópartomlások, talajpusztulás) geomorfológiai és hidrogeográfiai okainak feltárásával, valamint az ember építette műtárgyak esetében bekövetkező katasztrófák (ilyenek többek között a veszélyesanyag-tározók gátjainak átszakadásai) természetföldrajzi és antropogén eredetének vizsgálatával.

A szakkönyvekben, tanulmányokban, szakértői jelentésekben részben már napvilágot látott tudományos eredményeket összefoglaló és továbbfejlesztő, valamint a földrengések elleni védekezés stratégiai kérdéseit is bemutató kötet célja kettős. Egyrészt megismertetni a széles olvasóközönséget a hazai földtani veszélyforrásokkal és a „katasztrófaföldrajzi” kutatások legfontosabb eredményeivel. Másrészt felhívni a figyelmet arra, hogy a súlyos anyagi károkat okozó természeti folyamatok és események kiváltó okainak feltárásával a földtudományi (azon belül különösen a geomorfológiai) kutatások stratégiai szerepet játszhatnak e katasztrófák megelőzésében és a keletkező károk mérséklésében. Tartalomjegyzék letöltése


Erőss Á - Karácsonyi D. (szerk.): Geography in Visegrad and neighbour countries : regional socio-economic processes in Central and Eastern Europe - 20 years in transition and 2 years in global economic crisis. Budapest, MTA FKI, 2011. 169 p. 2000 Ft

During the last twenty years the erstwhile Soviet bloc countries in Central and Eastern Europe (CEE) have taken distinct routes in post-socialist development, wherein the national trends and internal regional processes proved to be in deep contrast. Responses to the challenges of the global economic crisis also varied, repeatedly brought to the surface long existing regional issues, structural problems and ethnic conflicts.

Human geographers are divided in the assessment of the shifts that occured during the past twenty years and the exchange of experience is vital for finding adequate answers to the new challenges. In order to provide a forum for discussion the Geographical Research Institute Hungarian Academy of Sciences with the generous support of the International Visegrad Fund Small Grant Programme organized a conference in order to induce the revival of contact between the institutes of geography of Visegrad Countries and their Western and Eastern neighbours.

Present volume is a selection of presentations aiming to provide a deeper insight in socio-economic processes and their interpretation from geographical aspects taking place in the broader region of CEE countries. Tartalomjegyzék letöltése


Michalkó Gábor - Rátz Tamara : Egészségturizmus és életminőség Magyarországon : fejezetek az egészség, az utazás és a jól(l)ét magyarországi összefüggéseiről. Budapest, MTA FKI, 2011. 179 p. 2000 Ft Elfogyott!

Az egészségturizmusban való részvétel tipikusan a minőségi élet, a jólét velejárója. Akár azért utazunk, hogy az egészségünket megőrizzük, akár azért, hogy egy betegségből felgyógyuljunk, objektív és szubjektív megközelítésben egyaránt növeljük az életminőségünket. Az egészségturizmus természetesen nemcsak az utazók, hanem a vendéglátók életminőségének javulását is szolgálja. Azokon a településeken, amelyeken egészségturisztikai szolgáltatók működnek, egyrészt a munkahelyek biztosítása, másrészt a települési környezet minősége, harmadrészt maguknak a szolgáltatásoknak az igénybevétele révén növelhető a helyiek életminősége.

A hazai tudomány a politikai szándék megjelenésével párhuzamosan kezdett a turizmus - kitüntetetten az egészségturizmus - és az életminőség kérdéseivel foglalkozni. A kutatásokban az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet - együttműködve a Kodolányi János Főiskola Turizmus Tanszékével - oroszlánrészt vállalt. A könyv a 2007-2011 között az OTKA támogatásával lefolytatott vizsgálatok eredményeit adja közre. Kiadvány letöltése (13 MB)


Kocsis K. - Schweitzer F. (szerk.): Magyarország térképekben. Budapest, MTA FKI, 2011. 248 p. 3000 Ft Elfogyott!

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet regionális atlaszsorozatának keretén belül megjelent „Magyarország térképekben” (csakúgy, mint angol nyelvű változata, a 2009 végén napvilágot látott „Hungary in Maps”) a maga nemében egyedülálló kiadvány, hiszen egyesíti a Magyarországról eddig megjelent országismertető könyvek és atlaszok erényeit. A gazdagon illusztrált műben 38 földrajzos, földtanos, geofizikus, meteorológus, botanikus, zoológus, talajtanos, energetikus, közgazdász és más tudományterületek képviselői nem csupán napjaink Magyarországáról, a világban elfoglalt helyünkről nyújtanak átfogó képet, hanem a magyar állam történeti fejlődéséről és általában a természeti-társadalmi környezetünk múltbeli alakulásáról is.

Az ország magyar nyelvű „névkártyájának” is tekinthető atlasz olyan időszerű, társadalmunk egészét foglalkoztató témákat mutat be 200 térkép, ábra és 57 táblázat segítségével, mint az állami és etnikai terület stabilitása és változásai; a természeti veszélyek, földrengések elleni védekezés; az árvízvédelem és a vízgazdálkodás; kiemelkedő nemzeti kincsünk, a különféle talajfajták megóvása és termőképessége; a természetvédelem; a hazai és a nemzetközi környezeti konfliktusok; a népességcsökkenés és az elöregedés; a munkanélküliség; a növekvő bevándorlás; a cigányság és a határainkon túli magyarok, valamint a hazai kisebbségek kérdése, a népesség politikai, választói magatartása; az egyes tájak tehetségeket kibocsátó és megtartó képessége; az urbanizáció trendjei; a piacgazdaságra való átállás gazdasági és társadalmi problémái, a privatizáció, a külföldi tőke beáramlása és a magyar tőkeexport, az energiaellátás és a villamosenergia-termelés kihívásai; a szolgáltatási ágazatokban megfigyelhető növekvő területi koncentráció; a turizmus nemzetközi versenyképessége és vonzótényezői.

Az átfogó, naprakész adatokat szolgáltató mű gyakorlati használhatósága mellett nemcsak a kormányzati munkát segíti, hanem a hon- és nemzetismeretnek, a modern köz- és felsőoktatásnak is jó szolgálatot tesz. Az elvégzett kutatások kiváló előtanulmányul szolgálnak a Magyarország nemzeti atlasza tervezett új, immár harmadik, ezúttal is az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet által irányítandó kiadásához. Bővebben... tartalomjegyzék és letöltés.


További megvásárolható kiadványaink jegyzéke elérhető a bal oldali menüből.