Library

Publications for sale - new publicationsPublications can be bought at the library or ordered by contacting us.Károly Kocsis - Patrik Tátrai (eds.): A Kárpát-Pannon térség változó etnikai arculata = Changing ethnic patterns of the Carpatho-Pannonian area. Budapest, MTA RCAES Geographical Institute, 2015. 35 p. + 11 maps. Third edition. 3500 HUF

This is the third, revised and enlarged edition of the Changing Ethnic Patterns of the Carpatho-Pannonian Area. The work is georeferenced and comes with a CD-appendix. The collection of maps visually presents the ethnic structure of the ethnically, religiously and culturally unique and diverse Carpathian Basin and its neighbourhood, the Carpatho-Pannonian area.
The volume - in Hungarian and in English - consist of three structural parts. On the main map, pie charts depict the ethnic structure of the settlements in proportion to the population based on the latest census data. In the supplementary maps, changes in the ethnic structure can be seen at ten points in time (in 1495, 1784, 1880, 1910, 1930, 1941, 1960, 1990, 2001 and 2011). The third part of the work is the accompanying text, which outlines ethnic trends in the past five hundred years in the studied area.
The volume presents the Carpatho-Pannonian area as a whole. Thus, the reader can browse the ethnic data of some thirty thousand settlements in various maps. Full text access


Tibor Tiner : A magyarországi távközlés fejlődésének történeti térpályái. Budapest, MTA CSFK FTI, 2014. 183 p. 2000 HUF (Theory - Methodology - Practice ; 70.)

A könyv a 20. század utolsó évtizedeiben az informatikával integrálódott távközlési ágazat magyarországi fejlődésének területi folyamataival, e folyamatok társadalomföldrajzi jellemzőivel és területi hatásaival foglalkozik. Azon túl, hogy sokrétűen tekinti át a tématerület kutatásának nemzetközi és hazai tudományos előzményeit, részletekbe menően tárgyalja a távközlési ágazat főbb technikai, technológiai, társadalmi-gazdasági és tértudományi kérdéseit, megkísérelve azok jelentős részének megválaszolását.
Olyan kérdésekre is választ kapunk a könyvből, mint pl. hogyan történik az információ áramlása a térben, mi jellemzi a távközlési innovációk térbeli terjedését, milyen kölcsönkapcsolat működik a távközlés és a közlekedés között stb. Külön fejezetben olvashatunk a telekommunikációnak a városfejlődésben betöltött szerepéről, valamint a távközlés fejlesztés dinamizmusa és a regionális fejlődés közötti főbb összefüggésekről. A kötet gerince a magyarországi távközlés meghatározó történelmi fejlődési korszakainak és a folyamat földrajzi sajátosságainak bemutatása és kritikai értékelése. E folyamatban kitüntetett szerepe volt Budapestnek, amely az elmúlt közel másfél évszázadban döntő hatással volt a fővárosi agglomeráció távközlési térszerkezetének alakulására.
Izgalmas része a műnek a mobiltelefonok magyaroszági terjedésének, a mobiltelefon-ellátottság hazai térszerkezeti sajátosságainak bemutatása három, egymástól lényegesen eltérő településtípus (agglomerációs kisvárosok, alföldi középfalvak, dél-dunántúli aprófalvak) példáján. Végül nem hiányozhat e tartalomgazdag könyvből a hazai mobilkommunikációhoz kötődő szolgáltatások néhány területi-települési sajátosságának bemutatása, amelyet a szerző a budapesti agglomeráció településeinek példáján keresztül tár az olvasó elé. Table of contentsKatalin H. Kérdő - Ferenc Schweitzer (eds.): Aquincum : ancient landscape - ancient town. Budapest, Geographical Institute, RCAES MTA. 2014. 188 p. 5250 HUF (Theory - Methodology - Practice ; 69.)

Geomorphological-paleoenvironmental studies supporting archeological excavations and investigations are to be considered a new trend within the broader sphere of studies on environment and geomorphology. By publishing the latest achievements of researchers of this kind carried out on the territory of Aquincum and in its wider surroundings this book may equally reckon on the interest of professional circles and inquiring audience.
Therefore the publication of such a volume of somewhat unusual character is welcome. The project could be completed as a result of the close cooperation of two important branches of studies, notably geography and archeology. They both have long lasting traditions in our country and on this occassion were represented by two prominent institutions, the Geographical Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences, and the Aquincum Museum of the Budapest History Museum. Their contribution has made possible the publication of this book. The studies were aimed to clear up the role of those natural factors which exerted a profound influence of the development of the settlement structure during the Roman Period. Romans had a special ability to realize advantages provided by geomorphological characteristics and they had made a good use of natural waters, flood-plain surface features and parent rocks for their creativity.
The volume is also deemed as a pioneering work with regard to the richly illustrated presentation of geological, geographical and other natural features exposed in several places in the course of archeological excavations. A short summary shows the most important objects of the Roman Period related to natural endowments and traces of activities of the time leading to environmental transformation. Table of contentsKocsis Károly - Tátrai Patrik (szerk.): A Kárpát-Pannon térség változó etnikai arculata = Changing ethnic patterns of the Carpatho-Pannonian area. Budapest, MTA CSFK FTI, 2012. 27 p. + 10 maps. 3500 HUF

This is a collection of maps that visually introduces the changing ethnic patterns of the ethnically, religiously, culturally unique and diverse Carpathian Basin and its neighbourhood, the Carpatho-Pannonian area. The Hungarian and English volume consist of three structural units. On the main map, pie charts depict the ethnic structure of the settlements in proportion to the population based on census data et the millennium. In the supplementary maps, changes of the ethnic structure can be seen at nine dates (in 1495, 1784, 1880, 1910, 1930, 1941, 1960, 1990 and 2001). The third unit of the work is the accompanying text, which outlines the ethnic trends of the past five hundred years in the studied area. The antecedent of this publication is the "series of ethnic maps" published by the Geographical Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences from the middle of the 1990's, which displayed each of the regions of the Carpathian Basin (in order of publication: Transylvania, Slovakia, Transcarpathia, Pannonian Croatica, Vojvodina, Transmura Region, Burgenland, Hungary). This work represents, on the one hand, the updated and revised version of these areas, and, on the other hand, regions beyond the Carpathian Basin not included on previous maps. Thus, the reader can browse ethnic data of some thirty thousand settlements in different maps. Read more...


Kondor A. Cs.: Téralkotó normák és a területi szabályozás. Budapest, MTA CSFK FTI, 2012. 159 p. 2000 HUF (Elmélet - módszer - gyakorlat ; 68.)

A mű a Magyarországon még szinte ismeretlen kritikai földrajzi irányzat, a legal geography eredményeire építve a normák és a tér viszonyrendszerét tárgyalja, valamint kísérletet tesz a területi folyamatok és szabályok kapcsolatának, a területi szabályozás lehetőségeinek és korlátainak feltárására. A könyvben összefoglalt kutatások igyekeznek választ adni arra, hogy milyen normatív viszonyok hozzák létre és alakítják a társadalommal összefüggő földrajzi teret és a területi folyamatokat, valamint melyek lehetnek azok az eszközök, amelyek segítségével a területi egyenlőtlenségek kezelhetők. A legal geography és a cselekvéselmélet eredményeinek felhasználásával, az ezekből levont logikai következtetések segítségével, valamint az esettanulmányokban bemutatott példák elemzésével igazolható a kezdeti hipotézis: a normák téralkotók, a tér, azon belül a földrajzi tér a különböző szabályok által meghatározott, nem különíthető el egymástól a normatív és a területi dimenzió. A jogi és a jogon kívüli szabályozórendszerek teret létrehozó és alakító tulajdonságuknál fogva meghatározzák a térszerkezetet.

A könyv célja ezek alapján annak feltárása, hogy a normák, azon belül a jogszabályok milyen mértékben képesek alakítani a társadalom és a gazdaság területi folyamatait, másrészt igyekszik felvázolni a globalizáció keretei közötti hatékony területi szabályozás szükségességét és lehetőségeit. A munka a térelmélettel és a földrajzi tér mibenlétével foglalkozó kutatók mellett elsősorban a terület- és településfejlesztés szakemberei számára fogalmaz meg következtetéseket, a tudományos szférából a gyakorlat felé közvetít adaptálható gondolatokat. Table of contents


Schweitzer F. (szerk.): Katasztrófák tanulságai : stratégiai jellegű természetföldrajzi kutatások. Budapest, MTA FKI, 2011. 195 p. 3000 HUF (Elmélet - módszer - gyakorlat ; 67.)

A katasztrófák általában nem szándékosan, hanem véletlenül, spontán következnek be, ám a legtöbbször kapcsolatba hozhatók emberi mulasztásokkal és az előrelátás hiányával. Ahhoz, hogy a természeti eredetű vagy emberi gondatlanság nyomán bekövetkező elemi csapások várható hatásaira felkészülhessünk, ellenük hatékonyan védekezhessünk, fenyegetésük idejének és helyszínének minél pontosabb feltérképezésére és lehetőség szerinti előrejelzésére van szükség.

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet - más hazai földtudományi kutatóhelyekkel karöltve - évtizedek óta hatékonyan foglalkozik a magyarországi árvizek, a felszínmozgásos folyamatok (földcsuszamlások, bánya- és folyópartomlások, talajpusztulás) geomorfológiai és hidrogeográfiai okainak feltárásával, valamint az ember építette műtárgyak esetében bekövetkező katasztrófák (ilyenek többek között a veszélyesanyag-tározók gátjainak átszakadásai) természetföldrajzi és antropogén eredetének vizsgálatával.

A szakkönyvekben, tanulmányokban, szakértői jelentésekben részben már napvilágot látott tudományos eredményeket összefoglaló és továbbfejlesztő, valamint a földrengések elleni védekezés stratégiai kérdéseit is bemutató kötet célja kettős. Egyrészt megismertetni a széles olvasóközönséget a hazai földtani veszélyforrásokkal és a „katasztrófaföldrajzi” kutatások legfontosabb eredményeivel. Másrészt felhívni a figyelmet arra, hogy a súlyos anyagi károkat okozó természeti folyamatok és események kiváltó okainak feltárásával a földtudományi (azon belül különösen a geomorfológiai) kutatások stratégiai szerepet játszhatnak e katasztrófák megelőzésében és a keletkező károk mérséklésében. Table of contents


Erőss Á - Karácsonyi D. (szerk.): Geography in Visegrad and neighbour countries : regional socio-economic processes in Central and Eastern Europe - 20 years in transition and 2 years in global economic crisis. Budapest, MTA FKI, 2011. 169 p. 2000 HUF

During the last twenty years the erstwhile Soviet bloc countries in Central and Eastern Europe (CEE) have taken distinct routes in post-socialist development, wherein the national trends and internal regional processes proved to be in deep contrast. Responses to the challenges of the global economic crisis also varied, repeatedly brought to the surface long existing regional issues, structural problems and ethnic conflicts.

Human geographers are divided in the assessment of the shifts that occured during the past twenty years and the exchange of experience is vital for finding adequate answers to the new challenges. In order to provide a forum for discussion the Geographical Research Institute Hungarian Academy of Sciences with the generous support of the International Visegrad Fund Small Grant Programme organized a conference in order to induce the revival of contact between the institutes of geography of Visegrad Countries and their Western and Eastern neighbours.

Present volume is a selection of presentations aiming to provide a deeper insight in socio-economic processes and their interpretation from geographical aspects taking place in the broader region of CEE countries. Table of contents


Michalkó Gábor - Rátz Tamara : Egészségturizmus és életminőség Magyarországon : fejezetek az egészség, az utazás és a jól(l)ét magyarországi összefüggéseiről. Budapest, MTA FKI, 2011. 179 p. 2000 HUF Sold out !

Az egészségturizmusban való részvétel tipikusan a minőségi élet, a jólét velejárója. Akár azért utazunk, hogy az egészségünket megőrizzük, akár azért, hogy egy betegségből felgyógyuljunk, objektív és szubjektív megközelítésben egyaránt növeljük az életminőségünket. Az egészségturizmus természetesen nemcsak az utazók, hanem a vendéglátók életminőségének javulását is szolgálja. Azokon a településeken, amelyeken egészségturisztikai szolgáltatók működnek, egyrészt a munkahelyek biztosítása, másrészt a települési környezet minősége, harmadrészt maguknak a szolgáltatásoknak az igénybevétele révén növelhető a helyiek életminősége.

A hazai tudomány a politikai szándék megjelenésével párhuzamosan kezdett a turizmus - kitüntetetten az egészségturizmus - és az életminőség kérdéseivel foglalkozni. A kutatásokban az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet - együttműködve a Kodolányi János Főiskola Turizmus Tanszékével - oroszlánrészt vállalt. A könyv a 2007-2011 között az OTKA támogatásával lefolytatott vizsgálatok eredményeit adja közre. Fulltext download (13 MB)


Kocsis K. - Schweitzer F. (szerk.): Magyarország térképekben. Budapest, MTA FKI, 2011. 248 p. 3000 HUF Sold out !

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet regionális atlaszsorozatának keretén belül megjelent „Magyarország térképekben” (csakúgy, mint angol nyelvű változata, a 2009 végén napvilágot látott „Hungary in Maps”) a maga nemében egyedülálló kiadvány, hiszen egyesíti a Magyarországról eddig megjelent országismertető könyvek és atlaszok erényeit. A gazdagon illusztrált műben 38 földrajzos, földtanos, geofizikus, meteorológus, botanikus, zoológus, talajtanos, energetikus, közgazdász és más tudományterületek képviselői nem csupán napjaink Magyarországáról, a világban elfoglalt helyünkről nyújtanak átfogó képet, hanem a magyar állam történeti fejlődéséről és általában a természeti-társadalmi környezetünk múltbeli alakulásáról is.

Az ország magyar nyelvű „névkártyájának” is tekinthető atlasz olyan időszerű, társadalmunk egészét foglalkoztató témákat mutat be 200 térkép, ábra és 57 táblázat segítségével, mint az állami és etnikai terület stabilitása és változásai; a természeti veszélyek, földrengések elleni védekezés; az árvízvédelem és a vízgazdálkodás; kiemelkedő nemzeti kincsünk, a különféle talajfajták megóvása és termőképessége; a természetvédelem; a hazai és a nemzetközi környezeti konfliktusok; a népességcsökkenés és az elöregedés; a munkanélküliség; a növekvő bevándorlás; a cigányság és a határainkon túli magyarok, valamint a hazai kisebbségek kérdése, a népesség politikai, választói magatartása; az egyes tájak tehetségeket kibocsátó és megtartó képessége; az urbanizáció trendjei; a piacgazdaságra való átállás gazdasági és társadalmi problémái, a privatizáció, a külföldi tőke beáramlása és a magyar tőkeexport, az energiaellátás és a villamosenergia-termelés kihívásai; a szolgáltatási ágazatokban megfigyelhető növekvő területi koncentráció; a turizmus nemzetközi versenyképessége és vonzótényezői.

Az átfogó, naprakész adatokat szolgáltató mű gyakorlati használhatósága mellett nemcsak a kormányzati munkát segíti, hanem a hon- és nemzetismeretnek, a modern köz- és felsőoktatásnak is jó szolgálatot tesz. Az elvégzett kutatások kiváló előtanulmányul szolgálnak a Magyarország nemzeti atlasza tervezett új, immár harmadik, ezúttal is az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet által irányítandó kiadásához. Read more... contents and fulltext download.


Publications can be bought at the library or ordered by contacting us.