Tovább

Munkatársak - Kiss ÉvaKiss Éva

tudományos tanácsadó

https://orcid.org/0000-0003-3605-9402

Gazdaságföldrajzi kutatócsoport
Várostérségi és urbanizációs kutatócsoport


 + (36 1) 309 2600 /1455
 kiss.eva csfk.org


Kutatási terület: gazdaságföldrajz, iparföldrajz, városföldrajz

Kutatási témák: az ipar területi folyamatai, térszerkezeti változások makro és mikro szinten, városi ipari területek, FDI, relokáció, ipari parkok, klaszterek, ipari vállalkozások, telephelyválasztás, negyedik ipari forradalom/Ipar 4.0 technológiák földrajzi és ipari összefüggései

Tudományos fokozat :
DSc. MTA 2008
Habil. dr. NYME 2003
CSc. MTA 1992
Dr. Univ. KLTE 1989

Végzettség:
MSc. Földrajz-biológia szakos középiskolai tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1986

Oktatási tevékenység:
Egyetemi tanár 2010-

Soproni Egyetem, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar, Sopron, 2000-2020, egyetemi docens, egyetemi tanár

Részvétel a hazai és nemzetközi tudományos életben:
Magyar Földrajzi Társaság tagja, 1993-
Magyar Földrajzi Társaság Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Szakosztályának tagja, 1993-
MTA Köztestületi tag, 1994-
Magyar Földrajzi Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke 1997-2004 között
Association of American Geographers tagja, 2000-
Advisory Council of Institute for Regional Development Studies (India) tiszteleti tagja, 2004-
Magyar Földrajzi Társaság Választmányának tagja, 2004-
MTA X. Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottság tagja, 2008-
MTA IX. Jövőkutatási Bizottság tagja, 2008-2016
Széchenyi István Doktori Iskola törzstagja, 2009-2020
Széchenyi István Doktori Iskola Doktori Tanácsának tagja, 2009-2016
IGU Magyar Nemzeti Bizottság tagja, 2009-
Regional Studies Association tagja, 2010-
MTA IX. Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság Nemzetközi Munkabizottság tagja, 2012-2016
A NYME Tudományos Tanácsának tagja, 2012-2016
Az MTA nem akadémikus közgyűlési képviselője, 2013-2019
Steering Committee of IGU Commission on the Dynamics of Economic Spaces tagja, 2013-
International Journal of Regional Development Szerkesztőbizottság tagja, 2014-
Geographia Slovaca Szerkesztőbizottság tagja, 2014-
MTA IX. Statisztikai és Jövőkutatási Bizottság Jövőkutatási Albizottság meghívott tagja, 2017-
Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola vezetője, (Sopron), 2017-2020
Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Tudományági Doktori Tanácsának elnöke, 2017-2020
A Soproni Egyetem Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsának tagja, 2017-2020
A Magyar Földrajzi Társaság Érembizottságának tagja, 2018-2021
IGU Commission on the Dynamics of Economic Spaces alelnöke, 2019-2022
Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottság elnökhelyettese, 2021-2024
Folia Geographica Szerkesztőbizottság tagja, 2023 -
European Journal of Geography Szerkesztőbizottság tagja, 2023 -
IGU Commission on the Dynamics of Economic Spaces elnöke, 2023-

Díjak, kitüntetések :
1993 Szádeczky-Kardoss Elemér Díj
2000 Szob városáért Érem
2003 Pro geographia Oklevél
2006 Akadémiai Díj
2011 A Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Oktatója
2020 Szob Város Díszpolgára


Kiss Éva - válogatott publikációk


Könyvek

Kiss É.(szerk.) A hazai ipari parkok különböző dimenzióban.. Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest. 2013. 230 p.

Kiss É. Területi szerkezetváltás a magyar iparban 1989 után. Dialóg Campus Kiadó, Pécs-Budapest. 2010. 224 p.

Kiss É. Az Európai Unió a XXI. század elején. Akadémiai Kiadó. Budapest, 2005. 462 p.

Könyvfejezet

Kiss, E. W-crisis in Hungarian industries: effects and strategies from the viewpoint of enterprises. In: Wilson-Flores, O. ed. Econimc crises: risk factors, management practices and social impacts. Nova Science Publishers, New York. 2016. pp. 45-81.

Kiss E. The evolution of industrial areas in Budapest after 1989. In: Stanilov, K. ed. The post-socialist city. Springer Publishers, Dordrecht. 2007. pp. 147-173. DOI

Tudományos cikkek

Kiss É.- Páger B.: Spatial patterns of manufacturing sectors and digitalisation in Hungary in the age of Industry 4.0 EUROPEAN PLANNING STUDIES 31 p. Article in Press. (2023) DOI

Kiss É.- Kuttor D. - Varga B. Key factors affecting Industry 4.0 adoption: An empirical study in Hungarian manufacturing companies GEOGRAPHIA POLONICA 96 (2) pp 239-257. (2023) DOI

Kiss É.- Varga Gy. - Kuttor D.: Triple helix in the age of the Fourth Industrial Revolution and the spatial pattern of Hungarian industry. ERDKUNDE 77 (1) pp 53-69 (2023) DOI

Alhloul A. - Kiss É.: Industry 4.0 as a challenge for the skills and competencies of the labor force: a bibliometric review and a survey. sci 4 (3) Paper 34. 17 p. (2022) DOI

Kiss É.- Nedelka E.: Geographical approach of Industry 4.0 based on information and communication technologies at Hungarian enterprises in connection with industrial space. Hungarian Geographical Bulletin. 2020. 69:(2). pp.99-119. DOI

Kiss, E.-Jankó, F.-Mikó, E.-Bertalan L. Bridge and/or Springboard: Sopron/Ödenburg, The Hungarian border town’s role in international migration after 1989. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft. 2017. Vol. 159. pp.199-220. DOI

Kiss, E. Changes in the regional differences of the health state in Hungary after 1989. National Geographical Journal of India. 2016. 62:(1). pp.1-20.

Kiss, E-Tiner, T. 2013: Depending on motorways: transport connections of Hungarian industrial parks and their enterprises. Hungarian Geographical Bulletin. 2012. 61:(2). pp.131-153.

Kiss E.: The impacts of the economic crisis on the spatial organization of Hungarian industry. European Urban and Regional Studies 19:(1) pp. 62-76. (2012) DOI

Kiss É.: A válság területi konzekvenciái az iparban. Területi Statisztika 14:(2) pp. 161-180. (2011)

Kiss, E.: The impacts of relocation on the spatial pattern to Hungarian industry. Geographia Polonica. 2007. Vol. 80. No.1.pp. 43-63. (pdf 6,6 Mb)

Kiss, E.: Foreign Direct Investment in Hungary. Industry and its spatial effects. Eastern European Economics. 2007. Vol. 45. 1. pp 6-29. (pdf 5,9 Mb) DOI

Kiss E.: Spatial impacts of post-socialist industrial transformation in the major Hungarian cities. European Urban and Regional Studies 11. 2004. 1. pp. 81-87. (pdf 2,4 Mb) DOI

Kiss E.: Restructuring in the industrial areas of Budapest in the period of transition. Urban Studies. Vol. 39. 2002. 1. pp.69-85. (pdf 6,4 Mb) DOI

Kiss E.: A magyar ipar térszerkezeti változásai. Földrajzi Értesítő. 2002. 3-4. pp.347-365. (pdf 6,3 Mb)

Kiss E.: Rural restructuring in Hungary in the period of socio-economic transition. GeoJournal. 2000. vol. 51. 3. pp. 221-233. (pdf 6,75 Mb) DOI

Kiss E.: A várossá nyilvánítás problematikája és a várossá válás jelentősége az önkormányzatok szemszögéből. Földrajzi Értesítő. XLVII. 1998. 3. pp. 456-482.

Kiss E.: The Hungarian Reception and Impact of a Multinational Company on the Case of Suzuki in the Town Esztergom. Geographical Review of Japan. Vol.68. (Ser.B.) No.2., 1995. pp.198-208. DOIKiss Éva - projektek


OTKA

New trends in the spatial structure of Hungarian industry in connection with the fourth industrial revolution (2017-2023) [Új trendek a magyar ipar térszerkezetében a Negyedik Ipari Forradalommal összefüggésben (2017-2023)]. Azonosítási szám: NKFIH K125091.

Spatial structural impacts of industrial investments and their transport connections (2008-2013) [Az ipari beruházások térszerkezeti hatásai és közlekedési kapcsolatai 2008-2013)]. Azonosítási szám: T0 75906.

A modern magyar ipar térszerkezeti összefüggései (2004-2007). Azonosítási szám: T 046014

Ipari parkok Magyarországon (1999-2002) Azonosítási szám: T029456

Az ipar szervezeti és strukturális átalakulásának földrajzi térkapcsolatai a Központi Régióban (1995-1998) Azonosítási szám: F016238


Egyéb (részben ösztöndíjak keretében végzett) kutatások

A Közép-Tiszavidék elmaradott térségének társadalomföldrajzi vizsgálata. MTA-Soros ösztöndíj 1991-ben.

A falusi ipar átalakulásának térszerkezeti konzekvenciái a Budapesti agglomeráció példáján. MTA-SASAKAWA (SYLFF) ösztöndíj 1992-1993-ban.

A globalizálódó ipar lokális térkapcsolatai a hazai nagyvárosokban. MTA-Bolyai Kutatási ösztöndíj 1999-2001-ben.


Nemzetközi együttműködés

Rural survival strategies in transitional countries. University of Joensuu. Karelian Institute. (1998-2000)


Önkormányzati megbízás

Szob várossá nyilvánítási pályázati anyagának elkészítése (1999-2000)

Szob és kistérsége: turisztikai és térségfejlesztési kutatások (2011)


Kormányzati támogatású projekt

A támogatások szerepe a regionális gazdaságépítésben (2001-2002). Megbízó: Gazdasági Minisztérium.


MTA támogatású projekt

A gazdasági fejlettség szintje és térbeli eltérései Délkelet-Európában. Délkelet-Európa ipara 1989 előtt és 1989 után. (2004)