KÖZOKTATÁSI KÖR(TÉR)KÉP

A tanulói létszámok változása a Kárpát-medence külhoni magyar közösségeiben a 2010-es években

Ajánló

Jelen kiadvány a négy legnagyobb lélekszámú külhoni (romániai, szlovákiai, szerbiai és ukrajnai) magyar közösség anyanyelvi oktatásának helyzetét mutatja be az oda járó diákok létszámadatain, illetve azok 2010-es években bekövetkezett változásán keresztül. A kötet újdonsága, hogy egyrészt térképen ábrázolja az egységes, a közoktatás minden szintjére kiterjedő, összehasonlítható adatokat, másrészt ismerteti az adatokból kirajzolódó folyamatokat – különös tekintettel a kérdés demográfiai és általános társadalmi hátterére. A kiadvány műfaja atlaszként határozható meg, mivel a munka leghangsúlyosabb része az a 90 térkép, amely a magyar óvodás gyerekek és iskolai tanulók létszámára, beiskolázási arányára vonatkozó információkat települési és regionális szinten ábrázolja. A térképeket kiegészítik, értelmezésüket segítik, a folyamatokat magyarázzák a szöveges részek, továbbá a mellékletben elérhetők a részletes adatok táblázatos formában.

Az atlasz lehetővé teszi a Kárpát-medencei oktatási, demográfiai, illetve általánosan a társadalomtudományi kutatások hatékonyabb megalapozását, valamint segíti a magyar kisebbségi oktatásban tevékenykedők, illetve a szakpolitikusok munkáját. Emellett természetesen ajánljuk az atlaszt minden érdeklődőnek, aki a térképeket böngészve szeretne elmélyedni a témában.

A kötetről

Szerzők

Tátrai Patrik, Ferenc Viktória, Rákóczi Krisztián, Márton János

Szakmai lektorok

Kocsis Károly, Morvai Tünde, Papp Z. Attila

Nyelvi lektor

Fülöp Éva

Térképek

Tátrai Patrik

Borítóterv, tipográfia

Somodi AndrásHogyan idézzem az atlaszt?
Tátrai P, Ferenc V, Rákóczi K, Márton J. 2022. Közoktatási kör(tér)kép: a tanulói létszámok változása a Kárpát-medence külhoni magyar közösségeiben a 2010-es években. Budapest, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont - Gondolat Kiadó. 231 p.Szerzők

Ferenc Viktória

Ferenc Viktória a szlovák–ukrán–magyar hármashatár egy kárpátaljai kistelepülésén, Pallóban született. Felsőfokú diplomát a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola angol nyelv és történelem szakán szerzett 2006-ban, majd a Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának ösztöndíjas hallgatója lett. Doktori disszertációját a külhoni magyar nyelvű felsőoktatás nyelvpolitikai kihívásairól írta. PhD-fokozatát 2014-ben szerezte meg az alkalmazott nyelvtudomány területén. 2013-tól a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa. Feladatai közé tartozik az ukrajnai és kárpátaljai, nemzetpolitikai szempontból fontos események figyelemmel kísérése, Kárpátaljával kapcsolatos kutatások szakmai vezetése, valamint a külhoni magyarok nyelvhasználata, anyanyelvi oktatása szempontjából releváns kutatások koordinálása. 2020 óta a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatója.

Márton János

Márton János 1980-ban született Gyergyószentmiklóson, Romániában. Felsőfokú tanulmányait a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Politika- és Közigazgatástudományi Karán folytatta, ahol 2003-ban politológus diplomát szerzett, majd két évvel később elvégezte a Politikai képviselet és a kormányzás minősége az etnikailag megosztott társadalmakban című magiszteri programot. 2006 óta a gyergyószentmiklósi székhelyű Omnibus Kft. munkatársa, kutatói munkakörben. A romániai magyar oktatással kapcsolatos kutatási és fejlesztési projektekben dolgozik.

Rákóczi Krisztián

Rákóczi Krisztián Dunaszerdahelyen született. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen előbb jogász, majd politológus szakon folytatott tanulmányokat. 2008 és 2010 között a Nézőpont Intézet munkatársaként a cseh és a szlovák bel- és gazdaságpolitika, valamint a magyar nemzetpolitika elemzése volt a feladata. 2011-től, megalakulása óta a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa, elsődleges kutatási területe a szlovákiai magyar politika elemzése. Szlovákia mellett kiemelt érdeklődési területe Kárpátalja, a helyi interetnikus viszonyok, valamint a megye lakosságának viszonyulása a magyar nemzetpolitikához.

Tátrai Patrik

Tátrai Patrik 2002-ben szerzett geográfus diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, majd 2009-ben ugyanott védte meg doktori disszertációját is. 2004 óta az MTA Földrajztudományi Intézet (jelenleg ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet) kutatója, tudományos főmunkatárs pozícióban. Kutatásait elsősorban etnikai földrajzi és politikai földrajzi témákban végzi; ezen belül fő érdeklődési területe a magyar kisebbségek népesedési folyamatainak, etnikai identifikációjának, valamint interetnikus viszonyainak földrajzi vizsgálata Kárpát-medencei többnemzetiségű terekben. Fontosabb kutatási terepei Szlovákiában a Zobor-vidék, Erdélyben a történeti Szatmár területe, valamint Kárpátalja. Több atlasz társszerzője és közreműködője, melyek közül kiemelkedik a 3 kiadást megért A Kárpát-Pannon-térség változó etnikai arculata című kiadvány.

Köszönetnyilvánítás

A kötet létrejöttében számos munkatársunk közreműködött, akiknek ezúton is szeretnénk kifejezni hálánkat.

A tanulói létszámadatok rendszeres gyűjtése és rendelkezésre bocsátása kiadványunk kiindulópontját jelentette. Köszönettel tartozunk a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetségnek és Orosz Ildikó elnök asszonynak, valamint a Magyar Nemzeti Tanácsnak és Hajnal Jenő elnök úrnak, hogy a kárpátaljai és vajdasági óvodai és iskolai létszámadatokat rendszeresen gyűjtötték, majd azokat rendelkezésünkre bocsátották. Bár a szlovákiai és erdélyi adatok állami statisztikai platformokon nyilvánosan elérhetőek, mégis fontos kiemelni Márton János szerzőtársunkat és Csala Dénes adatvizualizációs szakembert, akik Vita Emese közreműködésével az elérhető erdélyi adatok összegyűjtése és rendszerezése terén jelentősen hozzájárultak egy megbízhatóbb adatállomány elkészítéséhez. A szlovákiai magyar óvoda- és iskolahálózat bemutatása sem lehetett volna teljes a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és annak elnöke, Fekete Irén, valamint a Fodor Attila vezette Comenius Pedagógiai Intézet segítsége nélkül. A vajdasági adatok elemzésében nyújtott segítségéért Badis Róbertnek és Fülöp Izabellának tartozunk köszönettel. A kárpátaljai demográfiai adatokat Molnár József bocsátotta rendelkezésünkre.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a segítséget a kiadvány három szakmai lektorának, Kocsis Károlynak, Morvai Tündének és Papp. Z. Attilának, hogy értékes megjegyzéseikkel segítették a szöveg és a térképek minőségének emelését. Hálásak vagyunk továbbá Koczó Fanninak, Kovács Anikónak, Mezei Gáspárnak és Nemerkényi Zsombornak a térképek részletekbe menő ellenőrzéséért és építő javaslataikért. A kiadvánnyal kapcsolatos technikai segítségért, valamint arculati ötletekért pedig Magyar Árpádnak szeretnénk köszönetet mondani.

A kiadvány megjelenését az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával a Mecenatúra 2021 pályázati program finanszírozásában megvalósuló MEC_K 141147 számú projekt tette lehetővé.

rectangle image