Tovább

Főbb projektek

Az Intézetben - az elmúlt években és jelenleg - futó főbb projektek


Közoktatási kör(tér)kép | http://www.mtafki.hu/oktatasi-atlasz

A projekt a négy legnagyobb lélekszámú (a romániai, szlovákiai, szerbiai és ukrajnai) magyar kisebbség anyanyelvi oktatásának helyzetét mutatja be.


http://www.mtafki.hu/karpatalja/

A CSFK Földrajztudományi Intézete már több mint 20 éve végez Kárpátaljával kapcsolatos kutatásokat. E régió sajátosságát nemcsak hányattatott történelme és jelene, a kelethez és nyugathoz tartozás párhuzamossága adja, hanem az állandó változás, mozgásban levés is. Éppen ezért célunk Kárpátalja, e sokszínű térség aktuális társadalmi-gazdasági-(geo)politikai folyamatait több szinten – európai, poszt-szovjet, ukrajnai és Kárpát-medencei kontextusban – mélyrehatóan vizsgálni, valamint széles körben megismertetni. A regionális folyamatok, a makrolépték mellett kutatásaink fókuszában a kárpátaljai hétköznapok, a családi, települési mikrovilágok bemutatása áll.


http://geohidrobma.mtafki.hu/

A budapesti várostérség tisztított és nem tisztított kommunális szennyvizeiben található egyes EDC szermaradványok vízminőségi, ökológiai és élelmiszer-biztonsági kockázatai és kockázatcsökkentő fejlesztések (2016- )


www.nemzetiatlasz.hu

Magyarország Nemzeti Atlasza (2013- )


Az EGT-t (Európai Gazdasági Térséget) érintő nemzetközi migráció térbeli sajátosságai
http://fts.mtafki.hu/

Multidisciplinary Research of fluvial terrace systems in Slovak-Hungarian border Region (2014)


http://www.eastmig.mtafki.hu

Migration between Eastern Partners (Belarus, Georgia, Ukraine, Moldova) and the Visegrad Countries (EASTMIG)


http://www.heas.mtafki.hu

Housing Estates After Socialism (HEAS) 2012


http://www.transmig.unibe.ch

Integrating (trans)national migrants in transition states (TRANSMIG). (2010-2012)


Az árkos erózió szerepe Magyarország jelenkori felszínfejlődésében. (OTKA) 2009-2012
Ethnic geography and cartography of the countries in the Carpatho-Pannonian area. (OTKA) 2009-2011
Spatial structural impacts of industrial investments and their transport connections. (OTKA) 2008-2012
http://www.mtafki.hu/inmaps

Hungary in Maps (MTA) 2008-2009


http://www.sefone.soton.ac.uk

Searching for neighbours: dynamics of physical and mental borders in the New Europe (FP 6. SEFONE) 2007-2011


Egészségturizmus és életminőség Magyarországon: az egészségorientált mobilitás társadalmi, gazdasági és környezeti problematikájának földrajztudományi szintézise. (OTKA) 2007-2010
Accommodating Creative Knowledge: competitiveness of European metropolitan regions within the enlarged Union (FP 6. ACRE ) 2006-2010
BORASSUS The Environmental and Socio-economic Contribution of Palm Geotextiles to Sustainable Development and Soil Conservation. (EU FP6 INCO) 2005-2008
SOWAP Projekt

SOWAP - Soil and Surface Water Protection Using Conservation Tillage in Nortern and Central Europe (EU LIFE-Syngenta) 2003-2006


A lineáris erózió domborzatformáló és környezetalakító szerepe Magyarországon (FM) 2003-2005
Az árkos erózió és a környezeti tényezok közötti kapcsolat összehasonlító vizsgálata Magyarországon és Dél-Afrikában és az ellene való védekezés (TÉT) 2003-2005
A globális klímaváltozás természetföldrajzi hatásai. Az aridifikáció vizsgálata a Duna-Tisza közén (KAC) 2003-2004
Abiotikus tényezők szerepe a felvehető nyomelem-tartalom alakításában, ártéri ökotópok esetében (OTKA) 2002-2005
A városrehabilitáció és a bérlakásprogramok hatása a lakásmobilitásra és a társadalom mozgásfolyamataira (OTKA) 2002-2004
Kiskunsági mintaterület növényzetének és talajviszonyainak változása fokozódó szárazság hatására (OTKA) 2000-2003
Természetföldrajzi folyamatok modellezése kisvízgyűjtőkön (a MEDRUSH modell alkalmazása) (OTKA) 2000-2003